No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Duyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kiều Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lương Phú Quận
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 126 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hồ Thị Duyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 96 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Tâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Long
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/longvanpct
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 447 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Hồng Thắm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Hồng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Cao Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Đường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 105 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Quyết Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thị Đức
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/duythuan1978
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 3587 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thị Thu Thảo
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/pttt160482
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 111 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Khắc Hào
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dangkhachao
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 198 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Lại
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 82 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Văn Tuyển
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 90 (xem chi tiết)